Παίζοντας με τις αβεβαιότητες της ζωής στην αρχαία Ελλάδα - Université de Lille Accéder directement au contenu
Traduction Année : 2020

Παίζοντας με τις αβεβαιότητες της ζωής στην αρχαία Ελλάδα

Playing with Life Uncertainties in Antiquity

Résumé

Σε αγγεία της Κλασικής περιόδου, αγόρια και κορίτσια σε ηλικία γάμου απεικονίζονται σε παιχνίδια δεξιοτεχνίας και τύχης. Οι αγγειογράφοι αξιοποιούν μεταφορικά τη δράση του παιχνιδιού για να εντάξουν σε μια εικονική πραγματικότητα το κρίσιμο στάδιο της ερωτοτροπίας, προάγγελο του γάμου. Με τις ευλογίες του Έρωτα και της Αφροδίτης, τόσο στο ελεύθερο όσο και στα οργανωμένα παιχνίδια, τα κορίτσια φανερώνουν αυτενέργεια απέναντι στις αβεβαιότητες της ζωής.
In Classical Greek vase-painting, young individuals of both sexes are depicted playingskill and chance games at a prenuptial age, a risky time, especially for girls. The aim of the painters is not to represent a real game, allowing the reconstruction of rules. Ludic activities transpose in a virtual world the critical phase of courtship and the hope for its successful result:marriage. Play and games create a metaphorical space where maidens reveal an expected agency over life uncertainties under the patronage of Eros and Aphrodite.
Fichier principal
Vignette du fichier
66-78_T132.pdf (2.25 Mo) Télécharger le fichier
dasen_2020.pdf (2.25 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Dates et versions

hal-04420431 , version 1 (02-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04420431 , version 1

Citer

Véronique Dasen. Παίζοντας με τις αβεβαιότητες της ζωής στην αρχαία Ελλάδα. 2020. ⟨hal-04420431⟩

Collections

UNIV-LILLE
14 Consultations
8 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More