Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας. Κείμενα για τη λογοτεχνία - Université de Lille Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2020

Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας. Κείμενα για τη λογοτεχνία

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04472726 , version 1 (22-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04472726 , version 1

Citer

Constantin Bobas. Χώροι μιας ουτοπίας, τόποι μιας πραγματικότητας. Κείμενα για τη λογοτεχνία. Éditions Govostis, 240 p., 2020. ⟨hal-04472726⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
8 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More