Η διερεύνηση της ουτοπίας στο έργο του Ανδρέα Εµπειρίκου - Université de Lille Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2015

Η διερεύνηση της ουτοπίας στο έργο του Ανδρέα Εµπειρίκου

L'exploration de l'utopie dans l'œuvre d'Andreas Embiricos

Athanasia Papageorgiou
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1368607

Résumé

Το κίνημα του υπερρεαλισμού έθεσε ως στόχο του να αλλάξει όχι μόνο την τέχνη αλλά και την ίδια τη ζωή. Από την άποψη αυτή, συνιστά μία αληθινή επανάσταση και συνδέεται σαφώς με την έννοια της ουτοπίας, η οποία είναι παλαιότερη αλλά εμπλουτίστηκε με νέο περιεχόμενο στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο πλέον σημαντικός εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία, οραματίστηκε μία απόλυτα προσωπική ουτοπία, αναμειγνύοντας τα χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού με την ψυχανάλυση και το ερωτικό στοιχείο. Μάλιστα, αυτό το ουτοπικό όραμα του Εμπειρίκου φαίνεται ότι δεν είχε αποκτήσει ολοκληρωμένη μορφή από την αρχή αλλά διαμορφώθηκε σταδιακά, καθώς ο ποιητής προχωρούσε στη συγγραφή και τη δημοσίευση του έργου του. Η ανίχνευση αυτής της πορείας ξεκινά από τη μελέτη της πρώτης συλλογής του ποιητή (Υψικάμινος, 1935) και φτάνει ως τις μεταθανάτιες εκδόσεις (π.χ. Οκτάνα, 1980, Μέγας Ανατολικός, 1990-1992), όπου η εμπειρίκεια ουτοπία παρουσιάζεται πιο συγκροτημένη. Εξάλλου, φαίνεται ότι το ουτοπικό όραμα του Εμπειρίκου διασταυρώνεται με πολλές άλλες λογοτεχνικές ουτοπίες, παλαιότερες και νεότερες, και προσφέρεται για μία σειρά από διακειμενικές προσεγγίσεις.
Le mouvement du surréalisme avait pour objectif de changer non seulement l'art mais aussi la vie elle-même. De ce point de vue, il constitue une véritable révolution et est clairement lié au concept d'utopie, qui est ancien mais enrichi d'un nouveau contenu au cours du 20ème siècle. De son côté, Andréas Embiricos, le représentant le plus important du surréalisme dans la littérature néo-hellénique, a imaginé une utopie totalement personnelle, mêlant les caractéristiques du surréalisme à la psychanalyse et à l'élément amoureux. En effet, cette vision utopique d'Embiricos semble n'avoir pas pris forme de manière intégrale dès le début mais s'est progressivement développée alors que le poète avançait dans l'écriture et la publication de son œuvre. La trace de cette évolution commence par l'étude du premier recueil du poète (Haut Fourneau, 1935) et atteint les éditions posthumes (par exemple Oktàna, 1980, Grand Oriental, 1990-1992), où l'utopie empirique apparaît plus élaborée. En outre, il semble que la vision utopique d'Embiricos se croise avec de nombreuses autres utopies littéraires, plus anciennes et plus récentes, et se prête à une série d'approches subjectives.
Fichier principal
Vignette du fichier
communication 2015.pdf (522.99 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04527562 , version 1 (12-06-2024)

Licence

Copyright (Tous droits réservés)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04527562 , version 1

Citer

Athanasia Papageorgiou. Η διερεύνηση της ουτοπίας στο έργο του Ανδρέα Εµπειρίκου. «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Α.Π.Θ.» ("Études de littérature et de culture européennes à l'Université Aristote de Thessalonique."), ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός"(Programme interdisciplinaire d'études supérieures en littérature et culture européennes); Μέλη οργανωτικής επιτροπής: Κωνσταντίνα Ευαγγέλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.) Τατιανή Ραπατζίκου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.) Κωνσταντίνος Γιαβής (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), May 2015, Thessalonique, Greece. ⟨hal-04527562⟩

Collections

UNIV-LILLE
8 Consultations
4 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More