Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Νέα χωρίς σύνορα Année : 2022

Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης

Le complot policier comme contrat de tromperie

Fichier principal
Vignette du fichier
Le complot policier comme tromperie.pdf (676.7 Ko) Télécharger le fichier
Origine Accord explicite pour ce dépôt

Dates et versions

hal-04527632 , version 1 (30-06-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04527632 , version 1

Citer

Athanasia Papageorgiou. Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης. Νέα χωρίς σύνορα , 2022, 23, pp.26-35. ⟨hal-04527632⟩

Collections

UNIV-LILLE
5 Consultations
4 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More