Χαμένα έργα και σωζόμενα αποσπάσματα - αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας την ‘πραγματικότητα’ της αρχαίας τραγωδίας. Δραματουργικές προσεγγίσεις των αποσπασμάτων του Αισχύλου (Ψυχοστασία) και της Υψιπύλης του Ευριπίδη - Université de Lille Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2023

Χαμένα έργα και σωζόμενα αποσπάσματα - αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας την ‘πραγματικότητα’ της αρχαίας τραγωδίας. Δραματουργικές προσεγγίσεις των αποσπασμάτων του Αισχύλου (Ψυχοστασία) και της Υψιπύλης του Ευριπίδη

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04472766 , version 1 (22-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04472766 , version 1

Citer

Constantin Bobas. Χαμένα έργα και σωζόμενα αποσπάσματα - αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας την ‘πραγματικότητα’ της αρχαίας τραγωδίας. Δραματουργικές προσεγγίσεις των αποσπασμάτων του Αισχύλου (Ψυχοστασία) και της Υψιπύλης του Ευριπίδη. Έρευνα, σύνθεση, ερμηνεία, Editions Papazisis, p. 99-110, 2023. ⟨hal-04472766⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
3 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More