Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Εύβοια. Αναζητώντας έναν χαμένο ναό. - Université de Lille Accéder directement au contenu
Traduction Année : 2019

Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Εύβοια. Αναζητώντας έναν χαμένο ναό.

The Sanctuary of Artemis Amarysia in Euboea. Looking for a lost Temple.

Résumé

Ύστερα από 200 χρόνια ερευνών, το ιερό της Αρτέμιδος Αμαρυσίας αποκαλύφθηκε κοντά στην Αμάρυνθο στην Εύβοια από ομάδα αρχαιολόγων της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Οι ανασκαφές που διενεργούνται σε οικόπεδο 11.600 τ.μ. δίπλα στους πρόποδες του λόφου Παλαιοεκκλησιές έφεραν στο φως σειρά από κτίρια και κατασκευές που χρονολογούνται από την Πρωτογεωμετρική εποχή έως τους Βυζαντινούς χρόνους. Οι ενσφράγιστες κεραμίδες με το όνομα της Αρτέμιδος που εντοπίστηκαν το 2017, και γραπτά ψηφίσματα και συνθήκες εκ των οποίων μία αναφέρει το τοπωνύμιο της Αμαρύνθου, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός βάσεων αγαλμάτων αφιερωμένων στην Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τη Λητώ, δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε αμφιβολία για την ταύτιση του ιερού, που ήταν γνωστό μόνο από γραπτές πηγές.
After 200 years of research, the sanctuary of Artemis Amarysia was found near Amarynthos in Euboea by a group of archeologists members of the Swiss School of Archeology in Greece in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Euboea. The excavations conducted in a parcel of 11.600 square meters by the hill of Palaioekklesies have brought to light buildings and constructions dating from the Early Geometric to the Byzantine period. The sealed roof tiles with Artemis’ name found in 2017, the written decrees and treaties including one mentioning the toponym of Amarynthos, as well as a number of statues bases dedicated to Artemis, Apollo and Leto, do not allow any doubt about the identification of the sanctuary, which was known only by written sources.
Fichier principal
Vignette du fichier
K_Reber_D_Knoepfler_A_Karapaschalidou_T (1).pdf (885.55 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Dates et versions

hal-04417994 , version 1 (06-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04417994 , version 1

Citer

Karl Reber, Denis Knoepfler, Amalia Karapaschalidou, Tobias Krapf, Thierry Theurillat. Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Εύβοια. Αναζητώντας έναν χαμένο ναό.. 2019. ⟨hal-04417994⟩

Collections

UNIV-LILLE
18 Consultations
9 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More